ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Bilirkişilik Temel Eğitimi ertelendi.

 Eğitim Hakkında Bilgiler
Eğitim Adı Bilirkişilik Temel Eğitimi
Eğitim Tarihleri 29 Şubat – 08 Mart 2020

Eğitim ertelenmiştir.

Eğitim Günleri Cumartesi-Pazar
Eğitim Saatleri 09.00-15.50
Eğitim Süresi 24 Saat
Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Durdağı AKAN
Eğitim Ücreti 1.000 TL
Eğitim Yeri ATASEM
  Eğitim Dosyaları Bilirkişilik Yönetmeliği
  
Önemli Not: Yeterli katılım olmaması durumunda ATASEM eğitim tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

Yetkilendirme

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM), “Bilirkişilik Yönetmeliği” kapsamında Adalet Bakanlığı Hukuki İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak yetkilendirildi.

Eğitimin Amacı

Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında hukuki bilgi sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Eğitim Hakkında Genel Bilgiler

Merkezimiz, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ” 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

03.08.2017/30143 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” Madde 30/1.fıkra uyarınca ; Mesleğinde 5 (beş) yıllık kıdemi olanlar bilirkişi olabilirler. 5 Yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin katılabileceği eğitim sonrasında alacakları “Katılım Belgesi” ile Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının bilirkişilik ilanında belirteceği diğer hususları da sağlamaları durumunda bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

5 yıllık mesleki kıdem; Bilirkişilik Yönetmeliği” Madde 38/1.fıkra g bendi itibariyle Uzmanlık Alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

Temel Eğitim; on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur.

Teorik Eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar. 

Uygulama Eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenecek ve derslerin 1/12’sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir. Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

Eğitimin Hedef Kitlesi

5 Yıllık Mesleki Kıdem Kazanmış Herkes.

Katılımcı Sayısı

Eğitim programı, en az 15 kişi ile açılacak olup, 24 kişi ile sınırlıdır. Her bir grup kontenjanı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Genelge No 169’un 1.bölüm 8.fıkrası gereği 24 (yirmidört) kişi ile sınırlıdır. Eğitimi tamamlayan katılımcılara “Temel Bilirkişilik Eğitimi”ni tamamladıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitime Devam Zorunluluğu

Eğitime katılanlar haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin ilişiği kesilir.

Katılımcıların Seçiminde Aranacak Ölçütler

En Son Mezun Olduğu Öğrenim Kurumunun Diplomasına Sahip Olmak,
5 Yıllık Kıdeminin Olduğunu Gösterir Belge

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1.Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuru Formu  İndir
2.Kimlik Fotokopisi
3.1 Adet Fotoğraf
4.En Son Mezun Olunan Öğrenim Kurumunun Diploması
5.5 Yıllık Kıdeminin Olduğunu Gösterir Belge

 

 

porno